Make your own free website on Tripod.com

ETFים מובחרים

שווקים מתעוררים, זהב, חברות נפט, סקטור הביוטכנולוגיה, סקטור הפיננסים, סקטור הטיפול הבריאותי, מניות אירופה, אסיה לא כולל יפן, סקטור התקשורת, מניות העולם


שווקים מתעוררים

Chart

Chart


זהב

Chart

Chart


חברות נפט

Chart

Chart


סקטור ביוטכנולוגיה

Chart

Chart


סקטור הפיננסים

Chart

Chart


סקטור הטיפול הבריאותי

Chart

Chart


מניות אירופה

Chart

Chart


אסיה לא כולל יפן

Chart

Chart


סקטור התקשורת

Chart

Chart


מניות העולם

Chart

Chart