Make your own free website on Tripod.com
מרכז המשקיעים

 

התשובות לכל השאלות בנושאי כספים

בורסה בארץ

 

בורסות בחו"ל

 

אתרים ישראלים מומלצים

 

אתרים זרים מומלצים

 

כיתת לימוד

 

דוא"ל

 

קרנות נאמנות -

מה שהיה הוא שיהיה ?

 

הקדמה

 במודעה שמשנת 1992 שמצאנו כתוב: מיטב מניות, בניהולם של צבי סטפק ושלמה סימנובסקי. במקום הראשון מבין כל קרנות הנאמנות הפועלות בישראל. השיגה את התשואה הגבוהה ביותר בישראל בשנת 1992 -  94.8%..."

 ההמשך מובן מאליו. למרות שרשום (מצד שמאל בקטן) "מודעה זו אינה מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן", מובן מאליו שכדאי להצטרף לקרן שהיתה הטובה ביותר בשנת 1992.

 יש גם הגיון כלכלי מאחורי המשפט האחרון. ההישג המצוין של שנת 1992 אינו מיקרי, כמובן, הוא הושג בזכות ניהולם המיקצועי של צבי ספק ושלמה סימנובסקי. כדאי, כמובן, להשקיע בקרן נאמנות בניהולם.

 מודעה זו אינה סנונית בודדה. פעמים רבות ניתן לראות מודעות של קרנות נאמנות המתפארות בהישגים ההסיטוריים שלהם בסיגנון "הצטרף להרכב מנצח" ורומזות את המובן מאליו – ברור שהישיגי הקרן הטובים בעבר יניבו בסיכוי גבוה גם תשואה גבוהה בעתיד.

 

את ההנחה המובנת מאליו שלעיל בא המחקר הנוכחי שלנו לבדוק (ולמעשה גם להפריך). מחקרינו יראה כי למעשה אין שום קשר בין תשואה בעבר לבין תשואה בעתיד וכמובן שתשואה טובה בעבר אינה ערובה לעתיד. אגב, מיטב מניות השיגה בשנה אח"כ (93) תשואה של 38.14%, מעט פחות ממוצע הקרנות המניתיות באותה שנה 39.3%.

שיטת המחקר

שיטת המחקר היתה כדלקמן: לקחתי 53 קרנות ותיקות, שקיימות מאז שנת 1989 שאינן סקטוריאליות ושלא שינו את מדיניות ההשקעה שלהם במהלך השנים (פשוט לא מצאתי עוד קרנות שעמדו בקריטריונים אלה). חילקתי אותם ל-6 קבוצות על פי צורת ההשקעה שלהם ורמת הסיכון שלהם ובדקתי 2 דברים: עד כמה סיכון משפיע על התשואה לאורך זמן ועד כמה תשואה בעבר מהווה אינדיקציה לתשואה בעתיד.

 

הקרנות חולקו ל-4 קבוצות כאשר הקבוצה האחרונה חולקה ל-3 קבוצות: 6 קרנות מט"ח שעיקר מטרתם לחקות את הדולר, 10 קרנות מניתיות (אחת מהם בהגדרתה גמישה אך מניתית בפועל), 8 קרנות גמישות ו-29 קרנות שמשקיעות באג"ח צמוד מדד שחולקו ל-3 קבוצות (קרנות אגח אגרסיבי, אגח סיכון בינוני ואגח סיכון נמוך) שאופי החלוקה משקף את התנודתיות של הקרנות המבטא את הסיכון שבהם.

 

בתוך כל קבוצה נבדק המתאם הסטטיסטי בין רמת הסיכון של הקרנות לבין תשואתם והשפעת תשואת עבר של קרן מסוימת על התשואה שלה בעתיד.

הקשר בין תשואת עבר לתשואות העתיד נבדק ב3 רמות:

בטווח הקצר – נבדק האם יש מתאם בין תשואת קרן בשנה מסוימת לבין תשואת הקרן בשנה העוקבת.

בטווח הבינוני – נבדק האם יש קשר בין תשואת קרן ב3 שנים רצופות לבין תשואתה של אותה קרן ב-3 השנים העוקבות.

ובטווח הארוך - נבדק האם יש קשר בין תשואת קרן ב5 שנים רצופות לבין תשואתה של אותה קרן ב-5 השנים העוקבות

 

ראוי להדגיש כי בדיקת המתאמים היא בצורה של השוואה יחסית שבעצם מנטרלת את התנהגות השוק.

 

להלן הממצאים:

 

קרנות המט"ח

להלן הקרנות צמודות המטח שנבחרו ותשואתם בכל שנה:

 

שם קרן

מנהל קרן

סוג

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ס.תקן

ממוצע

דולב

דיסקונט

$

34.5

9.28

20.43

29.3

7.73

-3.19

10.79

9.39

14.9

19.6

8.76

-1.1

11.15

12.87

צבר

פועלים

$

31.4

7.86

19.01

29.7

6.27

-3.47

11.72

6.83

15.2

24.8

9.68

-1

11.23

12.67

דיקלה מטח

בינלאומי

$

28.6

6.46

20.61

31.3

5.58

-0.73

9.92

8.47

14.6

23.4

2.37

0.34

11.02

12.1

ענבר

לאומי

$

32.1

5.78

21.51

29.5

8.61

-4.6

8.65

8.07

12

23.4

3.09

0.79

11.62

11.87

להק מטח

אמריקאי

$

35.6

7.16

22

33.1

6.59

-1.35

8.42

7.4

14.2

23.3

2.09

2.41

12.31

12.82

פסגות מטח

פסגות

$

34.2

7.64

26.67

36.1

7.29

-4.81

11.1

5.03

18

21

3.16

1.23

13.25

13.2

ממוצע

 

 

32.7

7.36

21.71

31.5

7.01

-3.03

10.1

7.532

14.8

22.6

4.86

0.44

11.76

12.59

 

ראשית, נמצא מתאם לאורך זמן של 0.59 בין התשואה לאורך זמן של הקרן לסיכון (סטיית התקן) שלה, אם כי כל ההבדל בתשואה בין הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר היא 1% לשנה שנתי.

 

לו היינו בוחרים בכל שנה את הקרן הטובה ביותר בשנה שקדמה לה, היינו משיגים תשואה שנתית ממוצעת של 11.1% מול תשואה של 10.93% לממוצע כל הקרנות בקבוצה. מובן שאין זה הבדל מובהק. בחישוב סטטיסטי נמצא כי המתאם היחסי בין התשואה בשנה מסוימת לתשואה בשנה עוקבת עומד על מינוס 0.21 , מכאן שלמעשה אם אנו רוצים להכות את ממוצע הקרנות עלינו לבחור את הקרנות שנתנו תשואה פחותה לעומת חברותיהן. אם היינו בוחרים בכל שנה את הקרן הגרועה ביותר בקבוצה היינו מקבלים תשואה שנתית ממוצעת של 11.98%, גבוה מהממוצע וגבוה מהאלטרנטיבה של בחירת הקרן הטובה ביותר.

 

גם בבדיקה של המתאמים לטווח בינוני (3 שנים) נמצא מתאם סטטיסטי של 0.044 שמשמעו: אין קשר בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד.

בבדיקה של המתאמים לטווח ארוך (5 שנים) נמצא קשר שלילי !!! מובהק של מינוס 0.47  בין התשואה בעבר לתשואה בעתיד.

 אם נעשה את המחקר רק על ה5 שנים האחרונות (ולא על 11) נמצא כי נשאר מתאם שלילי מובהק בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד.

 

מכאן שבבחירת קרן מט"ח בשום פנים ואופן אין לבחור קרן לפי התשואה שלה בעבר (ואם כבר בוחרים לפי תשואה בעבר עדיף לבחור את הפחות טובות).

 

קרנות אגח סיכון נמוך

קרנות אגח צמודי מדד הם בעצם קרנות המחזיקות מרכיב גבוהה מאוד של אגחים ממשלתיים צמודי מדד עם מרכיב נמוך מאוד (אם בכלל) של מניות, כך ש"המשחק" של מנהל הקרן הוא בטווחי הפידיון של האגח בעיקר.

להלן קרנות האגח שנבחרו בקטיגוריה זו ותשואותיהם לאורך השנים:

 

שם קרן

מנהל קרן

סוג

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ס.תקן

ממוצע

פסגות מדד

פסגות

מדד

28.2

12.6

16.8

17.9

12.7

6.15

12.58

13.33

14.7

7.25

13.9

0.39

6.83

12.9

הילה

פועלים

מדד

27.5

16

16.3

14.7

10.6

13.91

11.7

14.17

11.2

8.94

5.24

6.11

5.8

12.9

סלע

מזרחי

מדד

23.4

14.1

14.1

18.4

13.3

3.84

9.08

11.4

13.1

6.48

9.91

3.59

5.74

11.6

מבחר

בינלאומי

אגח

30.8

13.4

18.5

15.3

9.63

10.75

11.1

13.7

11.8

11.4

8.96

0.18

7.11

12.8

מעיין

בינלאומי

אגח

32.3

14

21.6

18.8

11.2

7.06

11.55

12.68

13.6

8.58

11.6

4.53

7.4

13.7

שקד

דיסקונט

אגח

32.4

14.4

18.4

20.7

11.5

3.97

11.08

14.61

13

9.59

12.2

6.73

7.36

13.8

סגולה

לאומי

אגח

30.4

12.2

21.2

22.6

9.53

3.81

8.95

11.34

14.5

11.8

14.5

1.03

8.12

13.2

צמיד

לאומי

מדד

31.1

13.3

20.6

21.2

9.84

3.75

10.03

13.15

15.4

6.78

10.8

-0.8

8.49

12.6

תרשיש

לאומי

מדד

33.2

14.6

17.9

17.4

9.86

5.19

9.54

14.52

12.4

8.02

8.05

-0.3

8.33

12.3

ממוצע

 

 

29.9

13.9

18.4

18.5

10.9

6.492

10.62

13.21

13.3

8.77

10.6

2.39

7.24

12.9

 

גם כאן המתאמים שנמצאו היה מקריים: לטווח קצר (של שנה) נמצא מתאם של 0.01- בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד, ולטווח בינוני של 3 שנים נמצא מתאם של מינוס 0.28 ולטווח של 5 שנים נמצא מתאם של 0.179. אני מניח ש-2 המתאמים האחרונים מקריים.

 

כמו כן נמצא מתאם חיובי (קל מאוד) בין סטיית תקן של הקרן לתשואה שלה – מתאם של 0.274 בלבד.

 

אסטרטגיה של קנה כל שנה את הקרן הטובה ביותר בשנה שעברה הניבה תשואה ממוצעת שנתית של 11.23, אסטרטגיה של קניית הקרן הגרועה של שנה שעברה הניבה תשואה של 11.53 בעוד שהממוצע היה 11.45.

 

מכאן שבבחירת קרן אגח בסיכון נמוך אין שום קשר בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד.

 

 

קרנות אגח אגרסיביות

קרנות אגח אגרסיביות הם קרנות נאמנות שבעיקרן הן קרנות אגח אך מדי פעם מנסות לעשות גיחות למניות כדי לשפר תשואה. בהשוואה שלאגח בסיכון נמוך נמצא כמובן שסטיית התקן שלהם יותר גבוהה (11.7 לעומת 7.2) אך כמובן גם התשואה שלהם יותר גבוהה בממוצע (14.1 לעומת 11.5). כמובן גם כאן נמצא כי אחד המסבירים העיקריים לשינויי התשואה בין הקרנות נעוץ ברמות הסיכון שלהם. למעשה, השונות בסטיית התקן מסבירים  75% !!! (מתאם 0.52) מהשונות בתשואה. להלן קרנות האג"ח שנבחרו בקטגוריה זו ותשואותיהם לאורך השנים:

 

שם קרן

מנהל קרן

סוג

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ס.תקן

ממוצע

אנליסט אג' מדינה

אנליסט

מד

39.5

9.93

24.3

24.7

13.6

2.48

8.49

11.1

16.2

11.1

13.2

2.56

10.4

14.4

אגס

דיסקונט

חבר

42.2

13.4

26.3

25.2

9.73

2.18

10.4

17

15.1

9.34

14.3

-1

11.6

14.8

אחריות אגח

אחריות

מד

32.8

8.91

29.2

23.2

12

0.55

9.08

17.3

13.4

8.13

8.12

3.45

9.98

13.5

מיטב אג' מדינה

מיטב

מד

38.9

13.9

23.2

28.9

12.7

-3.8

10.1

11

14.2

13.2

20

0.13

11.6

14.7

גבע

 אי בי אי

מד

36.4

16.4

21

21.1

13.3

-4.9

9.56

13.2

14.7

8.51

14.5

1.43

10.3

13.3

מרווח

בינלאומי

חבר

25.3

13.7

31.6

30.3

26

-2

6.71

13.5

14.6

2.52

35.8

-4.7

13.7

15.4

אורן

דיסקונט

אגח

44.4

16.5

26.9

31.5

15.2

-5.3

9.96

11

18.8

7.49

23.4

1.39

13.6

16.1

אתרוג

דיסקונט

חבר

35.9

11.2

24.5

26.2

15.8

-8.2

5.67

18.1

15.9

9.61

16.4

-1.2

12

13.6

פקן אגח חברות

פועלים

חבר

42.9

10.9

31.1

22.6

18.3

-4.1

7.18

18.5

15.7

5.33

18.9

-0.5

13.1

14.9

למשקיע

למשקיע

גמ

20.5

12.5

17.6

22.1

38.7

2.47

8.79

-0.7

11.8

9.4

5.54

7.49

10.6

12.6

יוזמה

יוזמה

מדד

31.4

3.99

26.1

30

11.6

-7.5

9.2

10.5

16.7

4.11

11.4

-2.5

12.2

11.5

ממוצע

 

 

35.5

11.9

25.6

26

17

-2.5

8.65

12.8

15.2

8.07

16.5

0.62

11.7

14.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המתאמים מראים כי באופן טוטאלי אין קשר בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד בקרנות אלה. כך למשל, המתאם לטווח קצר (שנה) עומד על 0.05-, לטווח בינוני (3 שנים): 0.38- ולטווח של 5 שנים 0.07-.

 

גם כאן כמו ב-3 הפעמים הקודמות: בחירת הקרן הגרועה של שנה שעברה הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 14.5% שעברה משמעותית את התשואה השנתית הממוצעת של כל הקרנות שעמדה על 12.4% באותה תקופה. במקרה הזה גם בחירת הקרן הטובה בכל שנה הכתה ממוצע זה ולמשעה עמדה על 13.4% בממוצע לשנה.

 

מכאן שגם בבחירת קרן אגח אגרסיבית אין שום קשר בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד.

 

 

קרנות מנייתיות

השנים הנבדקות (89-2000) היו שנים מעולות למניות בכלל ולקרנות המניתיות בפרט. ניתן היה לצפות שבאופן כללי קרן שלקחה יותר סיכונים גם תצליח יותר, כלומר כמו באגחים למצוא מתאם גבוה בין סיכון (המתבטא בסטיית התקן) של הקרן לתשואה. למעשה מה שקרה הוא שמצאנו מתאם הפוך וכלל לא חלש של 0.32-. ההסבר לכך, לדעתי, הוא שקרנות שמתפתות לאופציות הדבר מתבטא מחד בתנודתיות שלהם ומאידך היות שגם בתקופה כל כך טובה האופציות לאורך זמן נותנות תשואה שלילית חזקה מאוד (מאז סוף 91 ועד סוף 2000 ירד מדד האופציות ב 80% לעומת עלייה של 324% במדד כל המניות וההמירים באותה תקופה.

 

להלן להלן קרנות המניות שנבחרו ותשואותיהם לאורך השנים:

 

 

שם קרן

מנהל קרן

סוג

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ס.תקן

ממוצע

אנליסט מניות

אנליסט

מנ

106

21.2

62.4

82.3

49.7

-29

9.52

-0.1

37.4

12.9

61.1

-8.5

39.9

28.1

יסודות

מוריץ טוכלר

גמ

56.2

9.12

80.6

75

50.8

-23

3.08

4.13

23.8

3.8

64.1

-16

36

22.9

מכלול

לאומי

מנ

87

11.3

59.9

85.6

37.9

-37

9.15

4.99

35

7.88

48.2

-15

38.1

22.4

דקל

דיסקונט

מנ

90.9

19.9

52.4

90.4

33.2

-37

14.1

-0.3

40.1

0.22

55.5

-8.4

39.1

23.5

פסגות מניות

פסגות

מנ

93.8

15.3

46

90.9

42

-38

9.27

-4.6

50.6

1.12

72.1

-22

43

22.8

יהלום

לאומי

מנ

89.5

14.1

48.7

73.3

42.9

-40

5.2

-0.9

26.8

12.2

72.9

-10

38.6

22.1

אנקון

אמריקאי

מנ

94.6

19.6

61.4

89.6

37.9

-38

6.21

-0.5

31.6

-2.9

69.2

-20

42.7

22.3

כוכב

פועלים

מנ

87.5

20.4

54.1

89.1

42.6

-44

4.47

-2.7

33.5

5.82

70.6

-28

43

20.4

שמיר

אמריקאי

מנ

89.6

13.1

55.1

86.7

40.2

-41

4.66

-4.3

35

-0.7

79.3

-17

42.8

21.5

אודם

לאומי

מנ

91.6

10.9

59.1

86.1

35.7

-38

8.4

1.65

35.3

-14

58.4

-16

41.4

20.1

ממוצע

 

 

88.7

15.5

58

84.9

41.3

-37

7.4

-0.3

34.9

2.64

65.1

-16

40.5

22.6

 

היסטורית, האסטרטגיה המקובלת של בחירת קרן הנאמנות הטובה ביותר בקבוצה, הובילה, בדיעבד לתשואה שנתית ממוצעת עודפת על הממוצע בשיעור של כ2 אחוז: 20.2% בממוצע לשנה לעומת 18.1% בממוצע לשנה. אבל, האסטרטגיה ההפוכה של בחירת הקרן הגרועה בקבוצה של שנה הניבה תשואה עוד יותר גבוהה 20.8%.

 

המתאמים מראים את המספרים הבאים: לטווח קצר (שנה) יש מתאם של מינוס 0.11בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד, לטווח בינוני (3 שנים) יש מתאם ממוצע של 0.127 ולטווח ארוך (5 שנים) יש מתאם ממוצע של 0.178. מובן מאליו שאף אחד מהמתאמים לא מובהק.

אם ניקח רק את ה6 שנים האחרונות (אחרי המפולת של 94) נקבל כי כל המתאמים שליליים 0.2- לשנה, 0.11- ל 3 שנים ו 0.25- ל 5 שנים.

 

חובה לציין כי בכל המחקר הזה שמוכיח כי אין קשר בין תשואות בעבר לתשואות בעתיד, יש קרן אחת יוצאת דופן והיא אנליסט מניות: למרות שהיא בסטיית תקן דומה לממוצע הקבוצה היא עוברת אותה באופן משמעותי. למעשה, פרט לשנת 1999, בכל 12 שנות המחקר עברה אנליסט מניות את ממוצע הקבוצה, 6 פעמים היתה במקום הראשון (אם כי ב-6 שנים האחרונות רק פעם אחת) חסרונה העיקרי של קרן זו היא ההבדל האדיר בין מחיר קנייה למכירה שלה – 2.23%!!! הגבוהה מכל הקרנות המניתיות. הדבר נכון (אם כי בעוצמה פחותה) גם לאנליסט גמישה מה שמחזק את הדעה שלטווח הארוך בהשקעות מסוכנות בניהול של אנליסט טוב מהאחרים ולכן כאמור לטווח הארוך, לדעתנו – אנליסט היא קבוצת הקרנות האידיאלית. המסקנה הזו, מסתבר נכונה רק ל2 הקרנות שהוזכרו לעיל – שאר הקרנות של אנליסט לא בלטו באופן מיוחד.

 

מכאן, שאם נתעלם מהמקרה של אנליסט מניות אזי גם בתחום של קרנות מניתיות – אין קשר בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד.

 

 

קרנות גמישות

קרנות גמישות הוא התחום המעניין ביותר במחקרינו: כאן אין על מנהל הקרן מגבלות ורק המקצועיות שלו היא שתקבע את תשואת הקרן. אם יש דבר כזה "מנהל השקעות מקצועי" כאן זה צריך להתבטא בתשואה באופן עיקבי מעל הממוצע, ואם יש דבר כזה "מנהל השקעות גרוע" זה צריך להתבטא בצורה הבולטת בעקביותה מתחת לממוצע.

 

נבחרו 8 קרנות גמישות ששמרו על מדיניותם מאז 1989. אלה הקרנות והתשואות שלהם לאורך השנים:

 

שם קרן

מנהל קרן

סוג

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ס.תקן

ממוצע

אנליסט גמישה

אנליסט

גמ

69

16.7

44.3

48.2

33.2

-17

7.23

2.82

32

12.4

58

-4.7

26.6

22.5

סער

פועלים

גמ

62.7

20.2

41.3

51.6

23.5

-19

10.2

1.49

26.3

12.6

47.1

-13

25.4

19.5

קלע

לאומי

גמ

53.2

13.9

36.3

47.7

27.6

-25

11.9

7.19

25.7

7.51

44.2

-15

24.2

17.2

תדהר

דיסקונט

גמ

59.1

17.7

39.2

57.6

28.3

-25

10.5

5.78

26.8

3.12

46.3

-7.5

26

19.1

להק גמישה

אמריקאי

גמ

54.7

15.2

41

48

28

-27

5.79

4.4

24.3

2.24

55

-17

27.2

16.4

מיטב גמישה

מיטב

גמ

54.1

20.3

35.2

54.8

22.1

-27

6.64

-7

29.4

14.7

82.1

-27

32.9

17.3

פסגות גמישה

פסגות

גמ

51.5

16.6

33.9

43.1

28.5

-29

11.8

-3.6

34

0.9

69.4

-22

29.5

16

אחריות גמישה

אחריות

גמ

55.9

6.1

69.8

48.7

27.9

-29

-3.3

2.83

26.6

-7.2

48.7

3.22

30.1

17.3

ממוצע

 

 

57.5

15.8

42.6

50

27.4

-25

7.6

1.73

28.1

5.78

56.3

-13

27.7

18.2

 

הנתון המפתיע המתקבל במחקרינו אחר קרנות אלה: הוא שיש קשר הפוך לא קטן בין רמת הסיכון לבין התשואה לאורך זמן בעוד שלמעשה היינו מצפים, לאור השוק השורי שהיה ב12 השנים האחרונות, לקשר ישיר חזק. אין לי הסבר למתאם החיובי הגבוהה הנ"ל.

 

המתאמים גם כאן רחוקים ממובהקות: המתאם בין התשואה בעבר לבין התשואה בעתיד לטווח הקצר (שנה) עומד על מינוס 0.12, לטווח הבינוני (3 שנים): 0.179, ולטווח ארוך (5 שנים): 0.252. המתאמים האלה מזייפים מעט מ-2 סיבות:

ראשית אם נוריד את אנליסט גמישה מהמדגם נקבל את המתאמים הבאים: לטווח הקצר: 0.2-, לטווח הבינוני: 0.009 ולטווח הארוך מינוס 0.12.

שנית, אם ניקח רק את 6 השנים האחרונות נקבל מתאמים ממוצעים של 0.16- ו-0.13- לטווח הקצר והבינוני בהתאמה.

 

 גם כאן, הבחירה בקרן הנאמנות הגרועה בקבוצה כל שנה נתנה את התשואה השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר – 18.8% בממוצע. בחירה בקרן הנאמנות הטובה ביותר הניבה 16.8% בממוצע לשנה בעוד שממוצע הקרנות בקבוצה הניב 15.3% באותה תקופה בלבד.

 

מכאן שגם בתחום של קרנות גמישות– אין קשר בין תשואה בעבר לתשואה בעתיד.

 

מסקנות

המחקר על כל 4 הקבוצות שלו (וגם החמישית שלא פורסמה כאן) מוכיח באופן חד משמעי שאין שום קשר בין תשואה בעבר של קרן נאמנות לתשואתה בעתיד. כמו כן האסטרטגיה "להידבק" לקרן המובילה בתחומה לא טובה יותר (ולמעשה תמיד היתה טובה פחות) מ"להידבק" לקרן הגרועה בתחומה.

 

לכן בבואכם לבחור קרן תכניסו לשיקולים מגוון נושאים כמו איכות ניהול, כמות נכסים, עמלות, הרכב הנכסים ועוד.. אך, אין כל סיבה לקחת בחשבון בבחירת קרן את מה עשתה הקרן בעבר.